Andmekaitse­tingimused

Käesolevad andmekaitsetingimused käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist andmekaitsetingimustega.

Kes me oleme?

Pakume oma klientidele erinevaid treenimise ja ujumisõppe võimalusi, mille osutamise käigus puutume kokku ka oma klientide isikuandmetega.

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Virmar Spordiühing MTÜ (registrikood: 80191014, edaspidi Ühing). Ühingu juriidiline aadress on Põllu tee 4-31, Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond 65566.

Andmekaitsetingimused kehtivad Ühingu kodulehel virmar.ee. Täiendavate küsimuste korral saab meiega ühendust võtta kodulehe kaudu.

Milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?

Kogutavad isikuandmed

Kliendi ja lapse ees- ja perekonnanimi
Kliendi ja lapse isikukood
Kliendi telefoninumber
Kliendi e-posti aadress
Lapse elukoha aadress
Lapse kool ja klass
Treeningrühmadesse registreeringud
Arved ja makseajalugu
Kirjavahetus seoses teenuste osutamisega
Asjakohane terviseinfo

Isikuandmete töötlemise põhjused

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud kokkulepete täitmise eesmärgil, et meil oleks üldse võimalik treeninguid ja koolitusi pakkuda ja Ühingu siseselt hallata. Andmeid kogume ja kasutame ka selleks, et täita kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi, näiteks raamatupidamise kohustus.

Lapse nimi, isikukood, elukoha aadress, kool ja klass on meile vajalikud, et saaksime esitada kohalikule omavalitsusele huvihariduse toetuse taotlust. Kliendi nimi, isikukood ja kontaktandmed on vajalikud muuhulgas klientide ülesandmiseks võistlustele, aga ka võimalike kaebuste ja õigusvaidluste lahendamisel.

Klientide kontaktandmeid kasutame ka klienti või last puudutavate korralduslikku laadi teadete edastamiseks. Kõiki isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Tulenevalt meie teenuse osutamise eeskirjadest on osaleja või lapsevanem kohustatud teavitama treenerit tervisliku seisundi iseärasustest ja haigustest, millel võib olla mõju teenuse osutamisele. Nõue tuleneb meie vastutusest ning soovist tagada osalejate ohutus treeningutel ja koolitustel. Treenerile usaldatud terviseandmeid ei talletata kirjalikult ning neid ei jaga treener teiste isikutega.

Kellega me andmeid jagame?

Kogutud andmeid Ühingu aktiivsete võistlejate ja harrastajate kohta jagame Eesti spordiregistrit haldava Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutusega (Sõjakooli 10, Tallinn 11316). Võistlustele laste ja täiskasvanute ülesandmiseks jagame isikuandmeid võistluste korraldajatega, tehes seda võistlejate endi või lapsevanemate soovil ja nõusolekul. Lastele huvihariduse toetuse taotlemiseks jagame andmeid lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsusega.

Ühing ei avalda kogutud andmeid ega muud juurdepääsupiiranguga teavet kolmandale poolele, välja arvatud juhul, kui selleks on otsene seadusest tulenev kohustus (näiteks kohtu või kohtueelse menetleja nõudel) või põhjendatud vajadus.

Kui kaua me andmeid säilitame?

Isikuandmete säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt meile kohustuslik. Näiteks raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seadusest tulenevalt seitse aastat.

Üldjuhul meie andmeid pikemalt kui üks aasta ei säilita. Kui klient edastab meile isikuandmeid sisaldava registreerimistaotluse treeningule või koolitusele, mida meil pole võimalik rahuldada, kustutame vastavad andmed oma andmebaasist koheselt peale äraütleva otsuse teatavakstegemist.

Kuidas me kaitseme klientide andmeid?

Kõiki isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Andmete pääsevad ligi vaid Ühinguga seotud isikud, kui see on vajalik nende tööülesannete täitmiseks ja/või Ühingu lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Isikuandmeid hoitakse turvaliselt Euroopa Liidu territooriumil asuvates serverites. Ühing rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Kogu infovahetus serveri ja külastaja vahel toimub konfidentsiaalselt üle krüpteeritud (HTTPS) sidekanali. Kasutame SSL turvasertifikaati, mille abil on andmed kaitstud pealtkuulamise vastu kuni 256 bitise krüpteeringuga.

Isikuandmete edastamine Ühingu volitatud töötlejatele (näiteks Eesti spordiregistri andmebaasi jaoks) toimub volitatud töötlejatega sõlmitud kokkulepete alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Millised on kliendi õigused enda andmetele?

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR) tuleneb andmesubjektidele mitmeid õigusi, millest teeme alljärgnevalt kokkuvõtliku ülevaate.

Inimesel on õigus:

  • saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
  • esitada vastuväide isikuandmete töötlemise osas, saates selleks meile vabas vormis avalduse;
  • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui andmed on ebaõiged või mittetäielikud;
  • nõuda isikuandmete kustutamist (näiteks juhul, kui meil puudub isikuandmete töötlemiseks õiguslik alus või see alus on ära langenud);
  • pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub läbirääkimiste teel, võttes meiega ühendust kodulehel toodud kontaktide kaudu. Järelevalveasutus on Andmekaitse Inspektsioon (Tatari 39, Tallinn 10134).

Küpsiste kasutamine veebilehel

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui te veebilehte külastate. Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.

Küpsiste kasutamise eesmärk on võimaldada veebilehel jätta teie eelistused teatud ajavahemikuks meelde ja/või tagada veebilehe funktsionaalsuse täielik toimimine igal külastusel.

Küpsiseid võime kasutada ka selleks, et koguda anonüümseks muudetud statistikat meie veebilehega seotud sirvimiskogemuse kohta. Selleks võidakse veebilehel kasutada väliseid teenuseid, mis võivad samuti seada oma küpsiseid, nn kolmanda osapoole küpsiseid.

Viimati muudetud: 1. august 2020