Virmar Spordiühingu eeskirjad

1. Üldsätted
1.1. Virmar Spordiühing MTÜ (edaspidi Ühing) osutab kõiki teenuseid lähtuvalt siin toodud eeskirjadest.
1.2. Ühingu eeskirjad on siduvad Ühingule ja kõigile treeningutel ja koolitustel osalejatele.
1.3. Ühingu treeningutel ja koolitustel osalemiseks on nõutav eelnev eeskirjadega tutvumine ja nendega nõustumine.
1.4. Eeskirjadega mittenõustumise või mittetäitmise korral võib Ühing teenuste osutamisest keelduda.

2. Osalemise reeglid
2.1. Treeningul või koolitusel Osaleja (edaspidi Osaleja) või alaealise Osaleja seaduslik esindaja (edaspidi Lapsevanem) kinnitab, et Osaleja tervis on korras ja ta on oma oskustelt ning võimetelt suuteline Ühingu pakutavaid teenuseid tarbima.
2.2. Osaleja peab täitma Väimela Tervisekeskuse sisekorra eeskirja kõiki punkte.
2.3. Osalejal lasub kohustus tagada enda ja kolmandate isikute ohutus basseinis ja selle ääres.
2.4. Osaleja kohustub treeningul või koolitusel kuulama ja täitma kõiki treeneri antud juhiseid.
2.5. Vetteminek on lubatud ainult treeneri loal. Enne treeningu või koolituse algust ei tohi omapäi vette minna.
2.6. Osaleja peab käituma viisakalt treeneri, kaaslaste ja Väimela Tervisekeskuse personali vastu ning suhtuma neisse heatahtlikult ja sõbralikult. Käesoleva nõude rikkumisel on treeneril õigus rikkuja treeningult või koolituselt eemaldada.
2.7. Osaleja ei tohi treeningul või koolitusel tahtlikult segada kaaslaste sooritust.
2.8. Osaleja peab kinni pidama heakorrareeglitest, kohustub hoidma puhtust ja korda ning kasutama heaperemehelikult Ühingu vara.
2.9. Osaleja kohustub mõjuva põhjuseta (transport, õppetöö, muusikakool vms) mitte hilinema. Treeneril pole kohustust hilinejaid treeningule või koolitusele lubada.
2.10. Kui Osaleja lõhub või rikub Ühingu vara, on tema ise või Lapsevanem kohustatud tekitatud kahju hüvitama täies ulatuses vastavalt kehtivale turuväärtusele.
2.11. Osaleja või Lapsevanem on kohustatud teavitama treenerit Osaleja tervisliku seisundi iseärasustest ja haigustest, millel võib olla mõju teenuse osutamisele.
2.12. Pikemast (viis ja enam järjestikust tundi) puudumisest tuleb Osalejal või Lapsevanemal eelnevalt teavitada treenerit. Teavitamata jätmise korral on Ühingul õigus Osaleja grupist välja arvata.
2.13. Ühing ei vastuta ühegi Väimela Tervisekeskuse territooriumil tekkinud tervisekahjustuse eest ega hüvita sellest tulenevaid kahjusid, v.a juhul, kui tervisekahjustuse on põhjustanud Ühingu süüline tegevus.
2.14. Ühing ei vastuta Väimela Tervisekeskuse ruumidesse ja kappidesse jäetud esemete eest ega kompenseeri nende esemete kadumisest või kahjustamisest tingitud kulusid.

3. Laste treeningtundide eest tasumine
3.1. Lapsevanem kohustub tasuma osutatud teenuste eest iga kuu Virmar Spordiühingu poolt esitatud arvete alusel. Kuumaks tuleb tasuda sõltumata osaletud tundide arvust.
3.2. Treeningrühmast väljaarvamine on võimalik 1. jaanuari seisuga sellest eelnevalt avaldusega teavitades.
3.3. Lapsevanem kohustub tasuma treeningute eest kuni 1. jaanuarini, kui laps lahkub treeningrühmast omal soovil enne 1. jaanuari.
3.4. Lapsevanem kohustub tasuma treeningute eest kuni hooaja lõpuni, kui laps lahkub treeningrühmast omal soovil pärast 1. jaanuari.

Viimati muudetud: 17. august 2022